Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 12. 2016. PPA, sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci k 31.12.2016 evidovala 46 prvonákupcov mlieka, z toho 42 nahlásilo nákup surového kravského mlieka od 442 prvovýrobcov mlieka.

Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Ing. Jozef Ješko
e-mail: jozef.jesko@apa.sk
tel.: 0918 612 189