Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 26/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 8   Výzvu č. 26/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesovPodopatrenie

8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh