Registrácia konečných prijímateľov z PRV SR 2014-2020 do NSRV

   Vyplatenie poslednej ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.4 je podmienené predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka. Zaregistrovať sa je možné vyplnením Registračného formulára pre príslušné opatrenie, ktorý nájdete nižšie.
Vyplnený Registračný formulár je potrebné zaslať:
    • v tlačenej forme poštou, podpísaný štatutárnym zástupcom
   na CD nosiči (registračný formulár vo formáte doc, spolu s fotodokumentáciu ukončeného projektu vo formáte jpg).
Na základe riadne vyplneného zaslaného Registračného formulára Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii. 

Vyplnené Registračné formuláre spolu s cd nosičom zasielajte na adresu:
   Agentúra pre rozvoj vidieka
   Akademická 4

   949 01 Nitra

Registračné formuláre podľa oblastí na stiahnutie:

4.1. - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 4.2. - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh   a/alebo   vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 1 (0.16 MB,  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 1 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 2 (0.16 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 2 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 4 (0.16 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 3 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 5 (0.15 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 4 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 6 (0.15 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 5 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 7 (0.15 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 6 (0.16 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 4.1 - oblasť 8 (0.15 MB, )  Registračný formulár pre opatrenie 4.2 - oblasť 7 (0.16 MB, )
6.4. - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
 Registračný formulár pre opatrenie 6.4 - oblasť 1 (0.15 MB, )
 Registračný formulár pre opatrenie 6.4 - oblasť 2, 3 a 4 (0.15 MB, )