Upresnenie k Zverejnenému zoznamu povinných príloh k 1. ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu zrejmej chyby v  Prílohe č. 4 ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH PREDKLADANÝCH PRI ŽIADOSTI O  paušálnu platbu – 1. splátku NFP sa mení  Formulár pre Oznámenie o splnení podmienky poskytnutia príspevku, v textovej časti  nasledovne:

„V súlade s ustanovením článku ........... Zmluvy je mladý poľnohospodár povinný stať sa aktívnym poľnohospodárom do 9 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ustanovení o priamych platbách. Splnenie tejto podmienky deklarujem nasledovne:

Súčasťou tohto Upresnenia je upravený formulár „Oznámenie o splnení podmienky poskytnutia príspevku.“ (V zozname povinných príloh pre žiadosť o paušálnu platbu pre 1. splátku je uvedený pod číslom 4) v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa.