Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe  schémy štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“),

VYZÝVA
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017

v termíne od 01. 08. 2017 do 31. 08. 2017

na opatrenie   

podpora na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

  • maximálne vo výške 50 % oprávnených mzdových nákladov a maximálne vo výške mesačnej podpory 650 EUR na jedno novovytvorené pracovné miesto
  • v rámci pravidelného zamestnania na novovzniknuté pracovné miesto od 01. 01. 2017 do 30. 11. 2017 (s pracovným časom podľa § 85 ods. 5 Zákonník práce alebo s kratším pracovným časom podľa § 49 Zákonník práce)
  • dotáciu možno uplatniť vo všetkých regiónoch SR (nezohľadňuje sa miera nezamestnanosti v regióne)

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.         

Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy spolu so všetkými povinnými prílohami:

  • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:

Dobrovičova 12
821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28

  • alebo poštou na adrese:

Pôdohospodárska platobná agentúra 
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie štátnej pomoci 
Dobrovičova 12 
815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 05. 09. 2017, bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode L schémy:

1. fotokópia pracovnej zmluvy na novovytvárané pracovné miesto[1], ak už bola uzatvorená, 
2. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri (podľa zákona č. 513/1991 Z. z.),
3. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo Živnostenského registra nie staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri (podľa zákona č. 513/1991 Z. z.),
4. originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
5. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o vedení osobitného účtu v banke, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá podpora
6. ak je žiadateľ poberateľom aj inej podpory na tvorbu pracovných miest z verejných zdrojov, povinnou prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci poberanie podpory z verejných zdrojov (napr. potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní príspevkov pre zamestnávateľa – žiadateľa s presne uvedenou výškou, trvaním a menom zamestnanca, najmä podľa § 50, §50j, § 50k, §51a, §56a zákona č. 5/2003 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne iné podpory určené pre zamestnávateľa, podľa schémy SA.40975, DM-16/2014, DM-7/2015, fotokópia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku),
7. registračné listy potvrdené Sociálnou poisťovňou na každého zamestnanca, a to za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom je novovytvorené pracovné miesto obsadené pre účely vydokladovania čistého nárastu počtu zamestnancov. V prípade postupného obsadzovania viacerých novovytvorených pracovných miest, je žiadateľ povinný predložiť registračné listy potvrdené Sociálnou poisťovňou tak, aby bola uvedená podmienka 12 kalendárnych mesiacov splnená pri každom novovytvorenom pracovnom mieste,
8. potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii[2], ak rozhodujúcim kritériom na posúdenie zamestnanca je jeho status podľa L.4. a) schémy.
9. ak sa uplatňuje podpora na zamestnanca podľa L.4. c) schémy je povinnou prílohou čestné vyhlásenie zamestnanca2, že spĺňa kritérium na posúdenie zamestnanca podľa tohto bodu schémy.
10. ak sa uplatňuje podpora na zamestnanca podľa L.4. d) schémy je povinnou prílohou čestné vyhlásenie zamestnanca2, že nepoberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok,
11. rozhodnutie ÚPSVaR2, že zamestnanec žije ako osamelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami, ak rozhodujúcim kritériom na posúdenie zamestnanca je jeho status podľa bodu L.4. e) schémy.

Upozornenie:

Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

12. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
13. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov),
14. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
15. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení,
16. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na území SR nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
17. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
18. Ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení, vyžaduje sa pre poskytnutie podpory jeho registrácia v RPVS. (Podmienka v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) a e) musia byť dodržané.)

Aplikácia sankcie predstavuje súčin miery poklesu zamestnancov v podniku a výšky poskytnutej podpory. Platobná agentúra môže výnimočne, pri posudzovaní podmienky dodržania čistého nárastu, prihliadnuť na osobitné okolnosti, ktoré viedli prijímateľa k (dočasnému) zníženiu pracovných miest v podniku a znížiť sankcie, resp. od nich upustiť. Návrh na prihliadnutie na osobitné okolnosti musí obsahovať podrobné zdôvodnenie vzniknutej situácie, pričom prijímateľovi ani po predložení žiadosti o odpustenie sankcií nevzniká na uvedené žiadny právny nárok.

Podpisy v kolónke č. 53 žiadosti a v kolónke č. 4 prílohy č. 1 k žiadosti musia byť úradne osvedčené.

Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti je prílohou č. 2 tejto výzvy.

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vykonanie schémy štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií je prílohou č. 3 tejto výzvy.

Aktuálna schéma štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=161&id=9421

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na  sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci, oddelenie štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.