Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu