Projekt Európske inovačné partnerstvo (EIP): Overenie prínosu očkovania pôdy špecifickými mikroorganizmami na zníženie dávok priemyselných hnojív v poľnohospodárskej praxi

MVL Štefánek s.r.o. v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Šľachtiteľská stanica Horná Streda , a.s.  ešte v roku 2021 podali Žiadosť o schválenie obsahového námetu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, pričom nosnou bola téma č. 12 :  Poľnohospodárske systémy efektívne hospodáriace s dusíkom. 

Európske inovačné partnerstvo (EIP) možno chápať ako inovatívny prístup k zlepšeniu transferu inovácií medzi výskumnou a aplikačnou sférou. EIP je zamerané na zabezpečovanie spoločenských prínosov a rýchlu modernizáciu a malo by poskytovať vhodné podmienky pre spoluprácu výskumných a inovačných partnerov a pre dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov v porovnaní s existujúcimi prístupmi. Jedným z kľúčových aspektov je posilnenie vzájomnej spolupráce a riešenie problémov prostredníctvom prepojenia na sieť EIP.
 
EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť sa usiluje dosiahnuť svoje ciele:

  • vytvorením pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho prepojenia výskumu s poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných opatrení;
  • podporou rýchlejšieho a širšieho zavádzania inovačných riešení do praxe a
  • informovaním vedeckej obce o potrebách poľnohospodárskej praxe v oblasti výskumu.

 
Operačné skupiny EIP sú zamerané na inovatívne riešenie praktických problémov praxe (nezávislými aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve) v spolupráci so subjektami vedy a výskumu.
 
Operačné skupiny EIP sú súčasťou Európskeho inovačného partnerstva (EIP) zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ktoré:

  • podporuje vytvorenie odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú hospodársky životaschopné, produktívne a konkurencieschopné, produkujú málo emisií, sú šetrné a odolné voči klíme, smerujú k agro-ekologickým výrobným systémom a fungujú v harmónii so základnými prírodnými zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo závisia;
  • pomáha poskytovať stabilnú a udržateľnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov, vrátane existujúcich aj nových druhov;
  • zlepšuje postupy zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a na jej zmierňovanie;
  • stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, obhospodarovateľmi lesov, vidieckymi komunitami, podnikmi, mimovládne organizácie a poradenskými službami.

Projekt s názvom Overenie prínosu očkovania pôdy špecifickými mikroorganizmami na zníženie dávok priemyselných hnojív v poľnohospodárskej praxi  následne  kontrolovala a  hodnotila komisia. Hodnotiaca komisia Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zasadnutí  dňa 23.3.2022 projekt schválila.
Výzva na predkladanie  ŽoNFP bola  zverejnená dňa 30.9.2022 a od tohto dátumu bolo možné  podávať na schválené projekty ŽoNFP. Výzva však obsahovala nejasnosti , ku ktorým  bolo nutné podať vysvetlenie/ opravu a tak sme čakali na jej aktualizáciu. Aktualizácia  bola zverejnená začiatkom roka 2023 a tak sme na spoločnom stretnutí  partnerov dohodli ďalší postup.  Partneri projektu  podľa pokynov generálneho partnera, MVL Štefánek s.r.o. , pripravili prílohy, ktoré sú povinnou  prílohou ŽoNFP.  Generálny partner, MVL Štefánek s.r.o., dňa 13.4.2023 vyplnil a odoslal ŽoNFP prostredníctvom portálu slovensko.sk za všetkých partnerov, a teda projekt bol podaný v rámci V. hodnotiaceho kola.