O Spoločnosti

   Spoločnosť MVL Štefánek s.r.o. bola založená v júli 1995. Predmetom činnosti boli návrhy rekonštrukcií objektov živočíšnej výroby pre agropodnikateľov /farmárov/, vrátane dodávok a montáže technologických celkov. Spoločnosť mala sídlo v Nemšovej ale v roku 2000 sme sa presťahovali do Trenčína.  Na základe požiadavky farmárov sme sa začali venovať aj spracovaniu podnikateľských plánov pre farmárov z dôvodu možnosti získania dotácií zo štátneho rozpočtu. Následne spoločnosť vypracovala vlastný plánovací software, ktorý významne zracionalizoval vypracovanie podnikateľských plánov a umožnil v reálnom čase vypracovať pre farmárov  variantné riešenia takýchto plánov.
   Nakoľko naša spoločnosť zamestnávala a zamestnáva ľudí, ktorí v minulom období pracovali v poľnohospodárskej prvovýrobe, rozhodli sme sa v roku 1997 investovať do kúpy farmy ošípaných, ktorú sme prevádzkovali do roku 2007, so stavom 250 prasníc plus ostatné kategórie ošípaných v uzavretom obrate stáda. V roku 2007 sme ukončili chov ošípaných z dôvodu nízkej realizačnej ceny na trhu a neustálemu rastu vstupných nákladov – hlavne jadrových krmív. Na tejto farme sme potom prevádzkovali oddychové miesto pre ošípané v spolupráci s holandskou obchodnoprepravnou spoločnosťou až do konca roku 2015.
 
   Na prelome tisícročia, kedy bolo jasné, že aj SR sa stane v blízkej budúcnosti členom EÚ, sme sa aktívne zapojili do prípravných prác na projekte podpory poľnohospodárskej prvovýroby - SAPARD. Po spustení programu naša spoločnosť vypracovávala konkrétne investičné projekty pre podnikateľov v potravinárstve, lesníctve a poľnohospodárskej prvovýrobe. Túto činnosť sme ďalej rozvíjali aj po vstupe SR do EÚ, vypracovávaním projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov.
   V súčasnej dobe sa naša spoločnosť zaoberá komplexným riešením investícií do malovýrobných prevádzok na spracovania mlieka a mäsa. Tiež v prípade záujmu riešime a dodávame technológie a chovateľské pomôcky pre  chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, zaoberáme sa tiež projektovým, investičným a výrobno-finančným poradenstvom pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárske podniky, a pre všetkých beneficientov v rámci Programu rozvoja vidieka. Máme aj štatút regionálneho pracoviska Národnej siete pre rozvoj vidieka. Pomocou zdrojov z NSRV podporujeme a organizujeme semináre , vzdelávacie a propagačné  akcie pre subjekty oprávnené čerpať podporu z PRV .
Spoločnosť v súčasnej dobe zamestnáva 12 pracovníkov na plný pracovný úväzok.