Informácia o povinnosti registrácie žiadateľov o priame podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) pripravila informáciu pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr vo vzťahu k povinnostiam určeným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Vzhľadom na vzniknuté otázky súvisiace s výkladom zákona č. 315/2016 Z. z. v podmienkach platobnej agentúry pre oblasť poskytovania priamych podpôr boli vyžiadané stanoviská Ministerstva spravodlivosti SR ako aj Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na základe ktorých platobná agentúra pripravila stručnú informáciu pre žiadateľov o priame podpory.

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) nepatrí medzi európske štrukturálne a investičné fondy, ani medzi prostriedky patriace štátu tvoriace jeho rozpočet, preto nie sú platby, ktoré sú refundované z tohto fondu v prípade ich poskytnutia prostriedkami, patriacimi medzi sledované prostriedky na účely zákona č. 315/2016 Z. z.

Spoločnú všeobecnú úpravu pre štrukturálne a investičné fondy upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého sa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) radí medzi štrukturálne a investičné fondy. Z toho vyplýva, že v prípade poskytnutia finančných prostriedkov financovaných z EPFRV sa tieto budú považovať za sledované prostriedky na účely zákona č. 315/2016 Z. z.

Od povinnosti zápisu do registra nie je subjekt oslobodený v prípade, ak k vyčerpaniu predpokladaného plnenia nad uvedené limity (uvedeného napr. v rámcovej zmluve) reálne nedôjde. Podstatné je, že subjektu vzniká „právo na plnenie“ nad uvedené limity bez ohľadu na to, či tieto prostriedky skutočne subjekt prijme. Z uvedeného vyplýva, že napriek skutočnosti, že subjektu sa z dôvodu započítavania prostriedkov (napr. v prípade vylúčenia z platieb, evidovanej nevysporiadanej nezrovnalosti) neposkytnú finančné prostriedky vyplývajúce z rozhodnutia, ale má na tieto nárok, vzniká mu povinnosť registrácie, ak presiahne finančný limit.

V prípade partnera verejného sektora ide o limit nad 100.000 Eur, ak ide o jednorazové plnenie alebo 250.000 Eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Platobná agentúra vykoná kontrolu spočítaním všetkých priznaných súm na jednotlivé podporné schémy z podanej žiadosti o poskytnutie priamych podpôr a tieto sa budú považovať za jedno plnenie bez ohľadu na rozdielnosť podporných schém. Samostatne sa budú vyhodnocovať jednotlivé samostatne podané žiadosti (jednotná žiadosť, žiadosť na opatrenie dobré životné podmienky zvierat, žiadosť na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, žiadosť o podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, žiadosť o platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok, žiadosť na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov) so sčítanými priznanými sumami za opatrenia financované z EPFRV.

Na základe žiadostí o poskytnutie priamych podpôr podaných v roku 2017 pripravila platobná agentúra zoznam žiadateľov (viď príloha), ktorí majú takú výmeru plôch alebo počet dobytčích jednotiek nahlásených v žiadostiach, že podľa určených sadzieb uvedených v Oznámení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia a operácie v Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 (č. 445/2015-100 z 24. septembra 2015) by mohlo dôjsť k prekročeniu finančného limitu 100.000 Eur.

V prípade prekročenia finančného limitu je žiadateľ povinný registrovať sa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

Pokým nebude žiadateľ registrovaný na registrovom súde, platobná agentúra nemôže pristúpiť v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. k vyplateniu finančných prostriedkov.

Z uvedených dôvodov platobná agentúra týmto dáva žiadateľom do pozornosti povinnosti stanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. vo vzťahu k priamych podporám a odporúča im včas zabezpečiť registráciu na registrovom súde v Žiline.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie): 

 ​ Informácia o povinnosti registrácie žiadateľov o priame podpory v zmysle zákona č. 315_2016 Z. z. (docx, 14.57 Kb, 9x)
 Zoznam žiadateľov so žiadosťami o priame podpory podanými v r. 2017 pre účely zákona č. 315_2016 Z. z. (xlsx, 23.23 Kb, 26x)