Oznámenie o predkladaní žiadostí

     Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 13. marca 2017 do 31. marca 2017.
     Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať. Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z.. PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA. Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Identifikačný list žiadateľa na rok 2017  (docx, 34.84 Kb)
Žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2017  (xls, 196 Kb)
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností 2017  (rtf, 82.23 Kb)
Vyhlásenie o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia  (docx, 14.96 Kb)
Číselník foriem vlastníctva  (xls, 32.5 Kb)
Číselník kódov právnych foriem  (xls, 38.5 Kb)