Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 4  / Podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie   Výzvu č. 30/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  4 –  Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1  – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Zameranie výzvy: Zavlažovanie

Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: 15.11.2018

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.11.2018 do 15.11.2018