Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: 

  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)