Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2016

      Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (ďalej len „LEKS“) v roku 2016, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie žiadosti do LEKS (ďalej len „oznámenie“) v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

      Prílohu oznámenia tvorí zoznam lesných pozemkov zaradených do záväzku s výmerami pre LEKS, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku pre roky 2016 – 2020.

      Zároveň PPA oznamuje, že zahájila aj administrovanie oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku LEKS pre tých žiadateľov, ktorí v rámci žiadosti na rok 2016 požiadali o rozšírenie záväzku na LEKS.

      Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. podmienkou na zaradenie do LEKS a rovnako aj pre rozšírenie záväzku LEKS je predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky LEKS v zmysle príslušných právnych predpisov počas celého obdobia záväzku.

      Formulár záväzného vyhlásenia je prílohou tohto oznámenia resp. je k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, že nie je prípustné nijako meniť, upravovať, či dopĺňať formulár záväzného vyhlásenia.

      Záväzné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou (v prípade právnických osôb v súlade s výpisom z Obchodného registra SR, resp. s iným obdobným registrom) je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Adresy jednotlivých regionálnych pracovísk PPA sú uvedené na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Kontakty / Regionálne pracoviská PPA.