Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na získavanie vedomostí o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.
Miesto konania
Termíny
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

16. - 17. 03. 2017

Cieľová skupina:
Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
 
Učebné osnovy:

  • Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a
  • zmierneniu klimatickej zmeny
  • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia
  • Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory
  • Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody
  • Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy
  • Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou
  • Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.