Regionálna anténa NSRV

Vykonáva na území Trenčianskeho kraja rozvoj vidieka s týmito hlavnými cieľmi
 
-       zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
-       zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
-       informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
-       podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Aktivity regionálnych antén pozostávajú zo 3 hlavných kategórií:

  1. Vzdelávacie a informačné aktivity
  1. Národná a nadnárodná spolupráca

2.1 Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 v rámci SR alebo stretnutie so zahraničnými partermi k PRV v SR
2.2 Odborné exkurzie do zahraničia  zamerané na témy PRV  SR 2014 - 2020
2.3 Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými  vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ
2.4 Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni

  1. Propagácia

3.1 Výstavy – účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
3.2 Propagačno – informačné aktivity