Registrácia projektov z PRV SR 2014 – 2020 - elektronizácia systému online registrácie

Národná sieť rozvoja vidieka oznamuje všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a zo všetkých podopatrení opatrenia 7 a opatrenia 16 PRV SR 2014 – 2020, že NSRV SR dnes spustila elektronickú verziu Registrácie konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Vyplatenie poslednej ŽoP je podmienené predložením Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Potvrdenie o registrácii projektu – registrovať sa“ - je možné získať vyplnením registračného formulára pre príslušné opatrenie. Na základe riadne vyplneného zaslaného registračného formulára Vám bude zaslané Potvrdenie o registrácii. 

Elektronický spôsob registrácie prijímateľov nahradí doterajšiu formu registrácie t. z. už nie je možné registračný formulár v tlačenej verzii spolu s priloženým CD nosičom zasielať poštou.

V online verzii prijímateľ vyplní Registračný formulár, kde si zvolí príslušné opatrenie a podopatrenie, priamo vloží fotodokumentáciu a po vyplnení všetkých povinných položiek bude môcť odoslať registračný formulár.

Na uvedenú e–mailovú adresu prijímateľa bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý je nutné potvrdiť do 24 hodín, inak nebude registračný formulár evidovaný. O celom priebehu spracovania a kontroly registračné-ho formulára budú prijímateľovi zasielané informačné e-maily. V prípade nesprávnych alebo chýbajúcich údajov bude prijímateľ vyzvaný na opravu/doplnenie, ktoré môže ihneď vykonať v systéme, čiže doba kontroly a opravy/doplnenia údajov bude týmto systémom skrátená na minimum.