Upozornenie pre žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov pre r. 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto upozorňuje žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov na zmenu vyplývajúcu z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/2393 uvedenú v článku 3 odsek 10, ktorým sa upravuje článok 50 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

Pôvodný článok 50, odsek 5: „Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytuje poľnohospodárovi na maximálne obdobie piatich rokov. Uvedené obdobie sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku uvedeným v odseku 2 písm. a) a prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov.“

sa mení nasledovne:

„Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie piatich rokov, počínajúc prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ sa uvedené podanie uskutoční počas obdobia piatich rokov po založení podniku uvedeného v odseku 2 písm. a). Uvedené päťročné obdobie sa vzťahuje aj na poľnohospodárov, ktorí dostali platbu pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nárokmi pred rokom nároku 2018.“

Uvedená zmena znamená, že v prípade, ak žiadateľ založil podnik v rokoch 2010, 2011 alebo 2012 a podľa pôvodného ustanovenia by v podpornom roku 2018 nemal nárok na platbu pre mladého poľnohospodára (prípadne na ňu nemal nárok z dôvodu roku založenia podniku ani v predchádzajúcich rokoch), je v zmysle uvedenej zmeny na túto platbu v podpornom roku 2018 oprávnený.

Zároveň upozorňujeme na to, že všetky legislatívne podmienky stanovené pre platbu pre mladého poľnohospodára musia byť dodržané. Odporúčame sledovať oznámenia na webovom sídle PPA o termíne na predkladanie jednotnej žiadosti na rok 2018, v rámci ktorej je možné požiadať o túto platbu.