Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/projektu

V zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa (verzia č.2) a v zmysle upresnenia k oznámeniu PPA zo dňa 14.8.2017 upozorňujeme na:
„Oznámenie o zahájení realizácie projektu“:

a)    pred podpisom Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive, najneskôr do 7 dní od účinnosti Zmluvy.

b)    po podpise Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive do 7 dní od začatia realizácie projektu.

Začatie realizácie aktivít projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej  aktivity projektu, a to kalendárnym dňom:
a)    začatia stavebných prác na projekte, alebo
b)    vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (a) a (b) nastane ako prvá.

Ak ste už začali realizovať projekt a zároveň uzatvorili Zmluvu o NFP, pričom Zmluva o NFP už nadobudla účinnosť zverejnením v CRZ,  pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017 je Vašou povinnosťou bez zbytočného odkladu zaslať predpísané tlačivo (viď príloha) na PPA.
Upresnenie k Oznámeniu PPA
 Príloha č.1 pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020