Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 49 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.1290/2005 a (ES) č.485/2008
v platnom znení a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom zo dňa 5. apríla 2017 vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2017 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne: od zverejnenia do 15. mája 2017. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2017.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na poistenie úrody spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 19.04.2017

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ   

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2017 (pdf, 569.41 Kb, 345x)
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na poistenie (pdf, 97.73 Kb, 233x)
Príloha č. 2-Sadzobnik administratívnych nákladov (pdf, 183.49 Kb, 77x)
Priloha č. 3 - Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb (pdf, 176.18 Kb, 81x)