Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017/2018, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 15. mája 2017. Žiadosti o podporu podané po tomto termíne nebudú zo strany PPA akceptované.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017/2018. Žiadosti o podporu sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov spolu s požadovanými prílohami osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 19. 04. 2017

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ    

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):