Zmena strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 2.0/2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že zmena strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 2.0/2.1“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupná na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárska a rozvoja vidieka SR a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk .

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 2.0/2.1“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja
Oddelenie programovania
Račianska 153/A
P.O.BOX 1
830 03 Bratislava 33