Zverejnenie Výzvy č. 34/PRV/2018 pre podopatrenie 1.2