PIG-PLÁN

Program PIG-PLÁN

po mesiacoch v €

 

Aké sú možnosti systému

Na základe vstupných údajov vypočíta kompletný celoročný výrobno-finančný plán za päť fariem a sumárne za celý podnik (Pripúšťací plán, Obrat stáda, Rozdelenie produkcie ŽV, Výrobky, Krmný plán, Plán HV, Kalkulácia)
Je základom pre ďalšie efektívne, rýchle a správne spracovanie podnikového finančného plánu so značnou úsporou času
Podporuje interaktívnu tvorbu viacej variant výrobno-finančného plánu jednoduchou zmenou priemerného denného prírastku v akomkoľvek štvrťroku v akejkoľvek kategórii, zmenou priemernej hmotnosti teliat pri narodení, nákupe, prevode do inej kategórie, predaji a úhyne podľa  kategórií zvierat za jednotlivé mesiace alebo štvrťroky so sumármi celkom.
Umožňuje modelovať úžitkovosť dojníc cez kŕmne dni, priemerné stavy a priemernú dennú úžitkovosť, dotiahnutú po podiel jednotlivých nákladov/výnosov na liter mlieka v prehľadnej tabuľkovej forme s výstupom na monitor a tlačiareň.
  Umožňuje plánovať produkciu podľa jednotlivých kategórii zvierat (cez prírastky a úbytky zvierat)
Na základe ocenenia počiatočného stavu z obratovky zvierat a ocenenia príchovkov, prírastkov, nákupu, presunov a prevodov okamžite vypočíta zdroje spolu, priem cenu, a ocenenie prevodov a konečné stavy.
Umožňuje modelovať celkové tržby s ohľadom na kolísavosť a sezónnosť cien podľa kategórií zvierat a celkom.
Všetko v absolútne reálnom čase po zadaní a zmene každej hodnoty, s možnosťou okamžitej alebo neskoršej korekcie podľa skutočných pohybov zvierat v kusoch, tonách a v korunách.
Komunikácia v 3 jazykoch : Slovenčina , Čeština , Angličtina.

 

 

Skladba systému

Pripúšťací plán (pripustené kravy a jalovice v minulom roku, percento zabreznutia kráv, jalovíc (prasníc, prasničiek, plánované telenie (prasenie), počet prasiatok na vrh od prasníc/prasničiek, kŕmne dni VTJ, pripúšťanie v priebehu roka, odchov teliat (prasiatok), percento  úhynu teliat (prasiatok)

Obrat stáda (Počiatočný stav, narodenie, priemerný denný prírastok, nákup, presuny medzi strediskami, prevody do iných kategórií, prevod do výkrmu, predaj, úhyn, Konečný stav, priemerné stavy, kŕmne dni, úžitkovosť, produkcia)

Výroba a rozdelenie produkcie ŽV v Sk (Ocenenie príchovkov, ocenenie prírastkov, nákupu, presunov, prevodov, Zdroje spolu) (prevod do výkrmu, odpisy, odovzdanie, Trhová produkcia, úhyn v Sk, TP na odovzdanie, Konečný Stav zásobv Sk , výnosy na odovzdanie, Tržby a výnosy spolu)

Plán výrobkov  (produkcia, spotreba, trhová produkcia, tržby za hlavný a vedľajší výrobok, výrobky spolu)

Plán potreby vlastných a nakúpených krmív s väzbou na obrat stáda v [t a Sk], ich spotreba na KD, kg prírastku a l mlieka, konverzia (objem, jadro, sušina), potreba pôdy, prepočet kusov na DJ podľa kategórií so sumármi za farmu.

Plán hospodárskeho výsledku štvrťročne, ročne s externými a vnútropodnikovými Nákladmi a Výnosmi, Percentuálny podiel jednotlivých NaV.

Kalkulácia na jednotku: 1l mlieka, KD, 1kg produkcie, mesiac, kalendárny alebo pracovný deň, v náväznosti na predchádzajúce plány.

 

Pre koho je systém určený

Ekonómom podnikov, zootechnikom, manažérom fariem a plánovačom zodpovedným za vypracovanie komplexného výrobno-finančného plánu na obdobie jedného roka alebo jednorazového projektu s dôrazom na väzbu výroby a ekonomiky.

Prostredie, v ktorom systém pracuje

Systém je vytvorený v prostredí WINDOWS 10,8x,2000,XP v tabuľkovom procesore EXCEL 97,2000-2016. Toto prostredie je vysoko flexibilné , ľahko zvládnuteľné a príjemné pre obsluhu, s možnosťou úprav na konkrétne podmienky.